Quick dating
Custom Menu
 • 100 dating online ua
 • Chat videosxxx
 • NEWS
  Below you see free video of one of the cam shows recorded in the past, enjoy, and if you want to have live sex with one of the cute webcam girls go to FREE CHAT ROOM., Young Shaved Girls Naked - Free Live Shaved Pussy Cams Free Token Cams Live Sex Chat Xxx Porn Cams Shaved On this page from free token sex cams we present live sex chat. You should be 18 or plus to use our dating service. We offer to our members the chance to meet other singles and new dates without having to worry about explaining that they suffer from a different conditions of disabilities.


  Pagdating ng islam at kristiyanismo Male free sex chat

  Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.

  Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

  Si Sharif Makhdum ay namatay sa pulo ng Sibutu at ang kanyang puntod sa ngayon ay patuloy na dinadalaw ng mga turista.

  Noong 1390 CE, si Rajah Baginda ay dumating sa Buansa at kanyang ipinagpatuloy ang mga gawain ni Sharif Makhdum.

  Magbalik Islam ito ay isang paanyaya na may malalim na kahulugan.

  Magbalik Islam, paanyayang ginagamit ng mga Muslim sa kanilang 1 (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) na ang ibig sabihin ay: Nawa'y ang Kapayapaan at Pagpapala ng Allah ay mapasakanya. 2 (Subhanahu Wa Ta'Ala) na ang ibig sabihin ay Luwalhati sa Allah, ang Kataas-taasan.

  (At-Tirmidi: 3895) Ang isang Sahabah (kasamahan ng Propeta) ay nagtanong sa Sugo ng Allah, at kanyang sinabi: O Sugo ng Allah!

  Ano ang karapatan ng asawang babae sa isa sa amin na kailangang tupdin?

  pagdating ng islam at kristiyanismo-63pagdating ng islam at kristiyanismo-80

  Ng taong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa Bansa at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na sinimulan ni Sharif Makhdum.

  Isinulat ang maikling aklat na ito upang bigyang paliwanag ang orihinal na mensahe ni Kristo at ang mga doktrinang Kristiyanismo na pina-iiral sa ngayon.

  Ito ay inihanda para sa mambabasang Kristiyano upang mapag-alaman niya ang orihinal na pananampalatayang itinuro ni Kristo at mapag-alaman din kung paano ito nabago at naiba mula sa kanyang kauna-unahang anyo na naging isang relihiyong gawa-gawa na lamang ng tao.

  (At-Tirmidi: 1084 – Sunan Ibn Majah: 1967) Ipinag-uutos ng Allah sa bawa’t isa sa asawang lalaki at babae ang ilang mga karapatan, at sila ay Kanyang hinihikayat sa lahat ng bagay na magpapaunlad ng ugnayang pag-aasawa at ang pangangalaga rito, samakatuwid ang pananagutan ay nakapataw sa magkabilang panig, at tungkulin ng bawa’t isa sa dalawang mag-asawa na lalaki at babae na huwag hilingin sa isa ang mga bagay na hindi abot kaya. Ang tinutukoy sa magandang pakikisama: Ang kagandahang pag-uugali, ang pagiging magiliw, pagkamalumanay na pananalita, pagpapaumanhin (mahabang pagpapasensya) sa mga pagkakamali at pagkukulang na walang sinumang nakakaalpas nito. Surah An-Nisa’ (4): 19 Ang Sugo ng Allah r ay nagsabi: “Ang nagtataglay nang may pinakaganap na Eeman [paniniwala] sa mga Muslim ay ang isang nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uugali sa kanilang mga kababaihan (asawa)”.

  (At-Tirmidi: 1162) Ang Sugo ng Allah r ay nagsabi pa: “Katotohanang ang nagtataglay nang may pinakaganap na Eeman [paniniwala] sa mga Muslim ay ang isang nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uugali, at ang isang pinakamagiliw sa kanyang pamilya”. At ang Sugo ng Allah r ay nagsabi pa: “Ang pinakamainam sa inyo ay ang pinakamabuti sa inyo sa kanyang pamilya, at ako ang pinakamabuti sa aking pamilya”.

  Leave a Reply


  Pages: [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last


  
  Copyright © 2017 - baltrodnik.ru